การสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration)

เนื่องจากเครื่องมือวัดที่ใช้ในการสำรวจส่งผลกระทบต่อความแม่นยำและเชื่อถือได้ของข้อมูลจึงจำเป็นต้องดำเนินการให้แน่ใจว่าเครื่องมือวัดที่ใช้ในการสำรวจสามารถให้
ผลการวัดที่แม่นยำตามความต้องการ การสอบเทียบ(Calibration)เป็นกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับการทำให้แน่ใจว่าเครื่องมือวัดที่ใช้งานยังสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำตามที่
ต้องการบทความนี้จะกล่าวถึงความหมายของการสอบเทียบ ความสำคัญของการสอบเทียบ แนวทางปฏิบัติของการสอบเทียบเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้เหมาะสมต่อไป

การสอบเทียบ หมายถึง ชุดของการดำเนินการซึ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่าการชี้บอกโดยเครื่องมือวัดหรือระบบการวัด หรือค่าที่แสดงโดยเครื่องวัดที่เป็นวัสดุกับค่า
สมนัยที่รู้ค่าของปริมาณที่วัดภายใต้ภาวะเฉพาะที่บ่งไว้ จากความหมายดังกล่าวขยายให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือ การสอบเทียบเป็นชุดการดำเนินการภายใต้สภาวะเฉพาะเพื่อหา
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือวัดเพื่อเปรียบเทียบกับค่าที่รู้ของ ปริมาณที่วัด (ซึ่งต้องเป็นค่าที่สามารถอ้างอิงได้) ผลจากการสอบเทียบจะให้ข้อมูลว่าเครื่องมือวัดที่ใช้
ในการสำรวจยังคงมีคุณลักษณะทางด้านมาตรวิทยาที่เหมาะสมในการใช้งานต่อไปหรือไม่

ความสำคัญของการสอบเทียบ
ผลจากการสอบเทียบเมื่อนำมาวิเคราะห์ จะทำให้สามารถกำหนดได้ว่าเครื่องมือวัดควรจะใช้ต่อไปหรือจำเป็นต้องปรับแต่งผลจากการสอบเทียบทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือวัด
ที่ใช้ในการสำรวจยังคงทำงานได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้ ผลการสอบเทียบหลายๆ ครั้ง ยังแสดงให้เห็นคุณลักษณะทางด้านความเสถียร ( Stability ) ของเครื่องมือวัด

ดังนั้นทางบริษัทจึงเล็งเห็นความสำคัญในการสอบเทียบ(calibration)เครื่องมืออย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด
ISO 9001 :Quality System
ISO/IEC 17025 :General requirement of the competence of calibration and testing laborator

ขั้นตอนการให้บริการสอบเทียบ
Calibration Service Process.


ลูกค้าติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร โดยใช้แบบฟอร์มใบขอทราบราคาสอบเทียบ
(รูปแบบไฟล์ PDF หรือ EXCEL ในการแจ้งรายละเอียดต่างๆ ของเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบเพื่อประเมิน
งานก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
บริษัทฯ ส่งใบเสนอราคาค่าบริการสอบเทียบ รวมทั้งค่าบริการพิเศษในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ทำการสอบเทียบ
ณ บริษัทลูกค้า (สอบเทียบนอกสถานที่)
ลูกค้าส่งใบเสนอราคาที่มีลายเซ็นระบุ "ยินดีรับข้อเสนอ" กลับมายังบริษัทฯ พร้อมทั้งนัดหมายช่วงเวลาที่ต้องการ
ให้ทำการสอบเทียบ
ลูกค้าส่ง และ/หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ ไปรับเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบ เพื่อส่งให้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ของบริษัทฯเพื่อทำการสอบเทียบ
ตัวแทนคณะบริหารจัดการงานเทคนิคเฉพาะด้านตรวจสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการ
บริษัทฯ ออกใบรับรองผลการสอบเทียบที่มีตราประทับ พร้อมลายเซ็นของวิศวกรผู้สอบเทียบ,ตัวแทนคณะบริหาร
จัดการงานเทคนิคเฉพาะด้าน
ลูกค้ามารับ และ/หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ ไปส่งเครื่องมือวัด พร้อมด้วยใบรับรองผลการสอบเทียบ รวมทั้ง ลูกค้า
ดำเนินการชำระค่าบริการสอบเทียบ
     
Megger , Programma , Salisbury , SEL(schweitzer) , Vanguard instruments , CATU , Alber
copyright© megger test thailand limited 2011.®All rights reserved